४ जानेवारी १९३८ रोजी बाबासाहेबांना सोलापूर नगरपालिकेने मानपत्र देऊन गौरवले.

आजचा दिन विशेष
आज दिनांक ४ जानेवारी १९३८ रोजी बाबासाहेबांना सोलापूर नगरपालिकेने मानपत्र देऊन गौरवले.
आज दिनांक ४ जानेवारी १९४० रोजी कराड इथे मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
-संकलन : विनोद पवार

Author: Ambedkaree.com

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *